Eliömaakunnat

Näytä eliömaakunnat kartalla

Tausta

Suomen eliömaakunnat, joista toisinaan käytetään myös nimeä luonnontieteelliset maakunnat, ovat vuoden 1930 kuntarajojen perusteella määriteltyjä valtakunnan osa-alueita, jotka pyrkivät jakamaan Suomen eliömaantieteellisiin kokonaisuuksiin. Koska kuntien rajat ovat ajan mittaan muuttuneet monin tavoin, eliömaakuntien rajat eivät noudata monin paikoin mitään nykyisiä hallinnollisia rajoja.

Eliömaakuntien rajat on perinteisesti esitetty julkaisuissa pienimittakaavaisilla kartoilla, joilla eliömaakuntien rajat on esitetty likimääräisesti. Lajitietokeskus käyttää eliömaakuntien rajoina aineistoa, joka perustuu Luonnontieteellisen keskusmuseon kasvimuseossa tehtyyn selvitystyöhön vuoden 1930 kuntarajoista.

Alkuperäiset eliömaakunnat ulottuivat idässä Jäämerelle asti ja kaakossa Laatokan itäpuolelle. Sotien jälkeen tapahtuneiden alueluovutusten jälkeen Nyky-Suomen alueella on 21 eliömaakuntaa. Kullakin eliömaakunnalla on suomen- ja latinankielinen nimi sekä suomen- ja latinankielinen lyhenne. Hyönteistieteellisessä kirjallisuudessa on käytetty muutamista Pohjois-Suomen eliömaakunnista vaihtoehtoisia nimiä, jotka on myös esitetty oheisessa taulukossa virallisen nimen alapuolella.

Suomi Latina
Nro Lyhenne Nimi Lyhenne Nimi
1 A Ahvenanmaa A Alandia
Al
2 V Varsinais-Suomi Ab Regio aboënsis
3 U Uusimaa N Nylandia
4 EK Etelä-Karjala Ka Karelia australis
5 St Satakunta St Satakunta
6 EH Etelä-Häme Ta Tavastia australis
7 ES Etelä-Savo Sa Savonia australis
8 LK Laatokan Karjala Kl Karelia ladogensis
9 EP Etelä-Pohjanmaa Oa Ostrobottnia australis
10 PH Pohjois-Häme Tb Tavastia borealis
11 PS Pohjois-Savo Sb Savonia borealis
12 PK Pohjois-Karjala Kb Karelia borealis
13 KP Keski-Pohjanmaa Om Ostrobottnia media
14 Kn Kainuu Kn Ostrobottnia kajanensis
Ok
15 OP Oulun Pohjanmaa Obo Ostrobottnia ouluensis
Pohjois-Pohjamaa, eteläinen Oba
16 PeP Perä-Pohjanmaa Obu Ostrobottnia ultima
Pohjois-Pohjanmaa, pohjoinen Obb
17 Ks Koillismaa Ks Regio kuusamoënsis
Kuusamo
18 KiL Kittilän Lappi Lkk Lapponia kittilensis
Kemin Lappi, läntinen Lkoc
19 SoL Sompion Lappi Lks Lapponia sompiensis
Kemin Lappi, itäinen Lkor
20 EnL Enontekiön Lappi Le Lapponia enontekiensis
21 InL Inarin Lappi Li Lapponia inarensis
eliömaakunnat

Lajitietokeskuksen karttapalvelussa voit asettaa näkyville karttatason, joka näyttää eliömaakuntien rajat Maanmittauslaitoksen karttapohjien päällä.

Eliömaakunnat biologiassa

Eliömaakuntia on käytetty monissa biologisissa aineistoissa karkeimpana Suomen aluejakona lajien esiintymistä kuvattaessa. Sitä tarkemmat aluejaot puolestaan perustuvat yleensä yhtenäiskoordinaatistoon.

Lajitietokeskus ylläpitää valtakunnallisessa taksonitietokannassa lajien statustietoja eliömaakunnittain. Nämä tiedot perustuvat lajien esiintymisestä tehtyihin havaintoihin, mutta eivät välttämättä ole täysin yhteneviä Lajitietokeskuksen havaintoaineistosta johdetun luettelon kanssa.

Eliömaakuntajat paikkatietoaineistona

Eliömaakuntien rajat ladattavissa paikkatietoformaateissa: FI_FMNH_BGR_20161118.zip

Eliömaakuntia on 21 koostuen 30 polygonista. Useammasta kuin yhdestä polygonista muodostuvat maakunnat:

 • Etelä-Karjala: Valtakunnanraja jakaa kahteen osaan
 • Laatokan Karjala: Valtakunnanraja jakaa kahteen osaan
 • Etelä-Häme: Yksi enklaavi Etelä-Savon rajalla
 • Pohjois-Savo: Kaksi enklaavia Etelä-Savon rajalla
 • Keski-Pohjanmaa: Kaksi enklaavia Pohjois-Hämeen rajalla
 • Oulun Pohjanmaa: Yksi enklaavi Keski-Pohjanmaan rajalla
 • Perä-Pohjanmaa: Yksi enklaavi Oulun Pohjanmaan rajalla

Osat ja enklaavit on merkitty karttaan polygonisentroideina.

Koordinaatistot:

 • EPSG:2393 - KKJ3 (YKJ)
 • EPSG:3035 - ETRS89 / ETRS-LAEA (EEA:n käyttämä)
 • EPSG:3047 - ETRS89 / TM35
 • EPSG:3067 - ETRS89 / TM35FIN (koordinaattiarvoiltaan sama kuin EPSG:3047)
 • EPSG:4326 - WGS84

Muissa kuin WGS84-datassa koordinaatit on esitetty kolmen desimaalin tarkuudella.

Tiedostoformaatit:

 • ESRI Shapefile (.shp, .cpg, .dbf, .prj, .qpj, .shx)
 • GeoJSON (.geojson)
 • GML (.gml, .gfs)

Merkistö on kaikissa formaateissa ISO-8859-1.

Ominaisuustiedot: Shapefile-formaatissa ominaisuustietokenttien maksimipituus on kymmenen merkkiä. Kenttien nimien vastaavuudet:

 • MAAKUNTALY = MAAKUNTALYH_FI
 • MAAKUNTA_1 = MAAKUNTALYH_LAT
 • MAAKUNTA_F = MAAKUNTA_FI
 • MAAKUNTA_L = MAAKUNTA_LAT

Eliömaakuntien rajoja voi käyttää vapaasti (Public Domain / Creative Commons Zero).