Sensitiivisen lajitiedon käsittely Suomen Lajitietokeskuksessa

Taustaa

Eliölajitiedon julkaiseminen avoimeen käyttöön on haasteellista. On olemassa useita perusteluita, joiden vuoksi lajitietoaineistojen kaikkea sisältöä ei tulisi julkistaa vaan ne tulisi salata arkaluonteisena – osittain tai kokonaan. Näistä syistä olennaisimmat ovat:

 • Luonnonsuojelulliset syyt: uhanalaisuus, rauhoitusmääräykset, kansainväliset ympäristösopimukset ja sitoumukset, ajallinen/paikallinen häiriöherkkyys jne.
 • Aineiston omistajuuteen ja hallintaan liittyvät syyt: henkilötiedot, tutkimuskäyttö, liiketoiminta jne.
 • Bioturvallisuuteen liittyvät syyt: ihmisille, eläimille ja kasveille haitalliset organismit kuten kasvitaudit, tuholaiseläimet jne.

Lainsäädäntö

Tärkein ohjaava lainsäädäntö Lajitietokeskuksen kautta jaettavien tietojen karkeistamiselle tai salaukselle on laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki (21.5.1999/621)

24 § Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

14) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun;

Luettelon valmistelu

Suomen Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmän ohjauksessa on sovittu lajeista, joiden havaintoja koskevia paikkatietoja karkeistetaan tai salataan Laji.fi -sivustolla. Alkuperäiset, karkeistamattomat tiedot ovat kuitenkin viranomaisten saatavilla päätöksenteon tukena.

Alustava luettelo lähetettiin vuoden 2015 lopussa laajalle kommenttikierrokselle ympäristö- ja luonnonvara-alan viranomaisille ja muille julkisille toimijoille, eliötyöryhmiin, järjestöille ja yhdistyksille. Yksittäisten lajien tai lajiryhmien keskeisiä asiantuntijoita kuultiin myös erikseen.

Laajan ja monipuolisen palautteen avulla käytiin edelleen keskustelua ja luettelo muokattiin sen mukaiseksi.

Sensitiivisen lajitiedon luetteloon pyydettiin kommentteja seuraavilta tahoilta:

 • Ympäristöministeriö
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Metsähallitus
 • Suomen ympäristökeskus
 • Luonnonvarakeskus
 • ELY-keskukset
 • Eliötyöryhmät
 • Luonnontieteelliset museot
 • Suomen metsäkeskus
 • Evira
 • Suomen riistakeskus
 • Birdlife Suomi
 • Suomen luonnonsuojeluliitto
 • WWF
 • Perhostutkijainseura
 • Lepakkotieteellinen yhdistys

Menetelmä

Suomen Lajitietokeskuksessa sensitiivistä tietoa varjellaan joko paikkatietoa karkeistamisella tai salaamalla. Tämä koskee lajeja, joiden suojelu vaarantuisi tiedon antamisesta esimerkiksi vainon, pyynnin, häirinnän (esim. lintujen bongaus, valokuvaus) tai kaupallisen tai harrastuspohjaisen keräämisen vuoksi. Uhan tulee kohdistua juuri kyseiseen lajiin. Potentiaalinen, minkä tahansa lajin elinympäristön tuhoaminen ei ole riittävä perustelu tiedon karkeistamiseen tai salaamiseen. Syy on ilmoitettu kunkin lajin kohdalla. Joidenkin lajien osalta tarve tiedon karkeistamiselle koskee vain osaa vuodesta, kuten pesimis- tai talvehtimisaikaa. Karkeistamisen taso valitaan riittävän laajaksi siten, että sijaintipaikkaa ei voida päätellä esimerkiksi lajille sopivan elinympäristön avulla. Karkeistuksen vaihtoehdot ovat:

 • 1 km x 1 km
 • 5 km x 5 km
 • 10 km x 10 km
 • 25 km x 25 km
 • 50 km x 50 km
 • 100 km x 100 km
 • täydellinen salaus.

Lue tarkemmin karkeistuksen toteutuksesta.

Luettelo sensitiivistä tietoa sisältävistä lajeista

Natura-alueilla on joukko lajeja, joiden tiedot ovat saatavilla Natura-tietokannasta vain merkinnällä ”uhanalainen laji”. Tämän vuoksi näiden lajien havaintotiedot salataan edelleen täysin Natura-alueilla. Natura-alueilla salatun tiedon piirissä olevien lajien luettelon mahdollinen päivittäminen on erillinen prosessi, joka ei suoraan kytkeydy Suomen Lajitietokeskuksen toimintaan.

Suomen Lajitietokeskuksen sensitiivisen tiedon luetteloa tarkastellaan säännöllisesti mahdollisten päivitystarpeiden huomaamiseksi. Luetteloa on viimeksi päivitetty tammikuussa 2024.

Poikkeukset sensitiivisen luettelon karkeistuksiin ja salauksiin

Tunturihaukan ja tunturipöllön kaikki havainnot salataan täysin. Rantakäärmeen ja kyyn kaikki havainnot karkeistetaan 5 km tarkkuuteen.

Lintujen pesimäkaudet vaihtelevat, mutta tietokannassa on määritetty useimmille lajeille sama pesimäkauden ajanjakso 1.4.–31.8. Kuitenkin niille muutamalla lajille, joiden pesimäkausi alkaa ennen 1.4. on määritetty erillinen pesimäkausi alkamispäivämäärästä elokuun loppuun asti.

Tietokannassa on vain yksi talvehtimiskauden ajanjakso 1.11.–31.3. Kaikki talvehtimiskauden karkeistusta vaativat havainnot karkeistetaan tällä ajanjaksolla.