Vuonna 2011 valmistuneen Suomen 3. lintuatlaksen aineisto avautuu 1.1.2016. Aineisto on ladattavissa csv-muodossa Lintuatlaksen sivuilta. Aineistoja saa käyttää, julkaista ja jakaa Creative Commons Nimeä 4.0 -lisenssin mukaisesti. Myös 1. ja 2. lintuatlaksen aineistot ovat käytettävissä samalla lisenssillä.

Lintuatlaksessa on selvitetty Suomen pesimälintulajien levinneisyydet. Hankkeessa kerättyä tietoa pesimälinnustosta voidaan yhdistää Suomessa aiemmin kerättyyn mittavaan lintutietoon sekä muuhun ympäristötietoon.

3. lintuatlakseen on pyritty saamaan mukaan mahdollisimman kattavasti kaikki vuosina 2006–2010 kerätty ja tavalla tai toisella lintujen pesintään liittyvä havainto- ja seurantatieto.

Tietoa on saatu mm. seuraavista lähteistä:

  • Hatikka
  • paperiset atlaslomakkeet
  • BirdLife ry:n Tiira-järjestelmästä pesimisvarmuusindeksillä merkityt havainnot
  • rengastustiedot poikasrengastuksista tai pesivinä rengastetuista tai kontrolloiduista emolinnuista
  • museon petolintu- ja sääksirekisteri
  • WWF:n merikotkarekisteri
  • Metsähallituksen petolintuseurannat (muutto- ja tunturihaukka, maakotka ja merikotka Lapin alueella)
  • museon linnustonseurannan laskenta-aineistot ja pesäkortit
  • Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen peltolintu-, vesilintu- ja riistakolmiolaskennat

 

Lisätiedot

Jari Valkama

intendentti

Helsingin yliopisto

Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

jari.valkama@helsinki.fi

050 318 2358