Periaatteet taksonomian hallintaan

Lajitietokeskuksen lajiluetteloa ylläpidetään TaxonEditor-ohjelmalla. Tällä sivulla on ohjeita ja periaatteita taksonomian ylläpitoon.

Tunnisteet

Kullekin lajille on määritelty globaalisti yksikäsitteinen tunniste, joka on muodoltaan ns. URI-tunniste (Uniform Resource Identifier, esim. https://tun.fi/MX.50106).

Tunniste pysyy muuttumattomana, mikäli lajirajaus eli lajikäsite (lajikonsepti) ei muutu. Lajin jakaminen kahdeksi tai useammaksi lajiksi tai yhdistäminen johonkin toiseen lajiin luo uuden lajikäsitteen, jolle annetaan oma tunniste.

Tämä uuden tunnisteen antaminen taksonikonseptin muuttuessa pätee vain lajien ja lajia alempien taksonien kohdalla. Esimerkiksi lajin siirtyessä uuteen sukuun, suvulle ei anneta uutta tunnistetta. Tunnisteiden hallinta on jo lajitasolla vaativaa.

Synonyymit

Kullakin taksonilla on yksi hyväksytty tieteellinen nimi, ja lisäksi voi olla yksi tai useampia synonyymejä.

Synonyyminimen perustyyppi on "synonym". Jos synonyymin tyyppi halutaan määritellä tarkemmin, käytettävissä ovat sekä kasvi- että eläinpuolella käytetyt termit "homotypic/objective synonym" ja "heterotypic/subjective synonym". Tyyppiä "basionym" olevia synonyymejä voi olla korkeintaan yksi. Muita mahdollisia synonyymityyppejä ovat "misspelled name", "orthographic variant" ja "uncertain synonym".

Lisäksi voidaan tallentaa "misapplied name" eli lajista väärinkäytetty nimi.

Synonyymityypit:

 • Basionym: Ensimmäinen nimi, jolla taksoni on kuvattu.
 • Objective/Homotypic synonym: Nimi perustuu samaan tyyppinäytteeseen.
 • Subjective/Heterotypic synonym: Nimi perustuu eri tyyppinäytteeseen.
 • Synonym: Taksonin vaihtoehtoinen nimi.
 • Misspelled name/Orthographic variant: Yleisesti käytetty virheellinen kirjoitusmuoto taksonista.
 • Uncertain synonym: Mahdollinen vaihtoehtoinen nimi.

Misapplied name: Nimeä on (Suomessa) virheellisesti käytetty viittamaan kyseiseen taksoniin. Ei synonyymi.

Taksonitasot

Kaikki tietokannassa käytettävissä olevat taksonitasot (taxonomic ranks) löytyvät Lajitietokeskuksen sanastosta. Taksoniasiantuntija päättää, mitkä taksonitasot ovat tietyn eliöryhmän kannalta olennaisia ja tallennetaan tietokantaan.

Joidenkin taksonitasojen tarkenteita

Kasvitieteen risteymät

 • nothogenus, risteymäsuku
 • nothospecies, risteymälaji
 • nothosubspecies, risteymäalalaji
 • intergeneric hybrid, sukujen välinen risteymä
 • infrageneric hybrid, suvunsisäinen risteymä
 • grex – orkidearisteymä

Tarkemmin määrittelemättömät laji- tai sukutasoa alemmat taksonit

 • infraspecific taxon, lajitasoa alempi taksoni
 • infrageneric taxon, sukutasoa alempi taksoni

Lajiryhmät

 • aggregate, lajiryhmä – epämuodollinen lajiryhmä eli aggregaatti, joita muodostetaan, kun taksoni jaetaan. Ei virallista nimistöteknistä asemaa. Huom. ks taksoniryhmä.

Ekotyyppi ja populaatioryhmä

 • ecotype, ekotyyppi – ekotyyppejä ovat maantieteellisesti erotetut populaatiot kuten järvisiika tai meritaimen
 • population group, populaatioryhmä – populaatioryhmä on lajin sisäinen selvästi erotettavissa olevan populaation muodostama ryhmä kuten silakka tai lehtopöllön harmaa värimuoto

Viljelykasvit

 • cultivar, viljelylajike
 • Group, viljelylajikkeiden Ryhmä – Viljelykasvien nimistösääntöjen mukaan Ryhmä on ”muodollinen kategoria, joka voi sisältää lajikkeita, yksittäisiä kasveja tai näiden yhdistelmiä perustuen määrättyyn ominaisuuksiin pohjautuvaan samankaltaisuuteen”.  Kielioppisäännöistä riippumatta sana ”Ryhmä” (engl. ’Group’) on aloitettava isolla alkukirjaimella (esim. tarhakullero, Trollius Cultorum-Ryhmä).

Taksoniryhmä

Taksoniryhmä on on lajipari tai lajiryhmä, joka on tarkoitettu helpottamaan havaintojen kirjaamista vaikeasti toisistaan erotettavien lajien kohdalla, esimerkiksi "kala- tai lapintiira".

Joskus taksoniryhmää tarvitaan taksonomisesti kaukana toisistaan sijaitsevien lajien ryhmittelyyn. Tällöin taksoniryhmä lisätään alimmalle yhteiselle systemaattiselle tasolle, esim. yhteisen heimon tai luokan alle, mutta tällöin ryhmään kuuluvia taksoneita ei voida sijoittaa hierakkisesti muodostetun taksoniryhmän alle.

Yleiskieliset nimet

Lajeilla voi olla useita yleiskielisiä nimiä, mutta vain yksi niistä on Suositeltu yleiskielinen nimi.

Muita taksonitietokannan yleiskielisten nimien kategorioita ovat Muut yleiskieliset nimet, joita ovat muut yleisesti käytössä olevat nimet (esim. tuoreessa kirjallisuudessa käytettävät nimet) sekä Aiemmin käytössä olleet vanhat yleiskieliset nimet, joita ovat ei-suositellut ja ei enää (pitkään aikaan) yleisesti käytössä olleet nimet (esim. 1900-luvulla kirjallisuudessa käytetyt nimet, tai nimet, jotka siirretty toiselle taksonille).

Lisäksi taksoneille on käytössä nimikategoria Epämuodollinen yleisesti käytetty nimi, johon tallennetaan nimiä, joita ei suositella käytettävän, mutta jotka ovat edelleen käytössä, ns. kansanomaiset nimet.

Kaikki yleiskieliset nimet löytyvät taksonin lajikortin Taksonomia-välilehdeltä, esim.

AKA-nimet

AKA-nimet ovat epämuodollisia, havaintojen ilmoittamiseen käytettyjä nimiä, joita linkitetään taksonomiaan. Nimet eivät näy lajikortilla, mutta niitä käytetään havaintojen yhdistämiseen. Lajitietokeskuksen ylläpitäjät tallentavat näitä. AKA-nimiä ovat esimerkiksi "talitintti" tai "perhonen".