Anvisningar om bekämpning av invasiva främmande växtarter på egen hand
23.06.2021 09:17 - Miia Jauni

Funderar du på att ordna talko för att bekämpa främmande arter eller vill du angripa vresrosorna i närheten? Visste du att du behöver markägarens tillstånd för bekämpningsåtgärderna? Läs om principerna för bekämpning av främmande arter och tipsen om att ordna talko.

Bekämpning av invasiva främmande växtarter på egen tomt

Främmande arter som klassificerats som invasiva får inte odlas. Om det på den egna gården växer en invasiv främmande växtart som ingår i EU:s förteckning över främmande arter eller i den nationella förteckningen över främmande arter, ska ägaren utrota planteringen och förstöra växtdelarna så att växten inte kan växa och sprida sig. Eftersom det är förbjudet att odla främmande växtarter som klassificerats som invasiva, ska ägaren eller innehavaren utrota den invasiva främmande växtarten på sina områden, även de förekomster som spridit sig till den egna gården från granngården eller omgivningen. Ingen främmande art får släppas ut i naturen!

Bekämpning av invasiva främmande växtarter på någon annans mark

Rensning och utrotning av invasiva främmande växtarter kräver alltid ett tillstånd från markägaren. Det är alltså inte tillåtet att utrota till exempel blomsterlupinen eller vresrosen på allmänna områden, såsom friluftsområden eller parker, utan tillstånd. Allemansrätten tillåter plockning av blomster eller till exempel svamp och bär, men det är inte tillåtet att gräva i marken eller rensa växter utanför den egna marken utan markägarens tillstånd. 

Kan jag plocka eller ta bort främmande växter, till exempel lupiner, invid vägar?

Det ingår inte i allemansrätten att gräva upp eller rensa blomterlupiner eller andra främmande växtarter, utan detta kräver alltid ett tillstånd från markägaren. Om du vill ordna bekämpningstalko längs vägen, bör du kontakta Trafikens kundservice för mer information om förutsättningarna för genomförandet.

Du får dock plocka till exempel blomsterlupiner längs vägar, eftersom plockning av blommor ingår i allemansrätten. Men kom ihåg att det är förbjudet att gå på vägrenar invid motor- och motortrafikvägar eller andra vägar med två körbanor. Av säkerhetsskäl är det också helt förbjudet att röra sig på järnvägsområdet. När man rör sig på vägrenar ska man alltid tänka på säkerheten: man ska parkera bilen på ett parkeringsområde eller på en rastplats, och man ska se upp för den passerande trafiken.

Om du upptäcker främmande arter längs vägar, rapportera dem alltid via webbplatsen vieraslajit.fi  och/eller till Trafikens kundservice.

Mer information om bekämpning av främmande arter längs vägar:

Vanliga frågor till Trafikens kundservice: Kan jag plocka eller ta bort främmande växter, till exempel lupiner, invid vägar?

I Trafikledsverkets guide Städning av vägarnas kantområden (pdf) finns goda säkerhetsanvisningar som kan tillämpas på detta fall. 

Hur bekämpar man invasiva främmande växtarter?

Hur ska man genomföra själva bekämpningen efter att man löst de praktiska problemen och fått tillstånd för bekämpningsåtgärderna? Bekämpningsåtgärderna varierar enligt art. På denna webbplats finns anvisningar i artspecifika informationsblad. I informationsbladen finns även länkar till videor och andra publikationer som informerar om bekämpningen. De vanligaste invasiva främmande växtarterna:

Blomsterlupin

Vresros

Jättebalsamin

Vanlig parkslide och jätteslide

Jättelokor (Obs. Beakta nödvändig skyddsutrustning vid bekämpning av jättelokor på egen hand)

Mera tips om bekämpning av främmande växtarter:

Terve askel luontoon –projektets guide över främmande arter

Anvisningar om behandling och hantering av växtavfall

Neljä ihmistä kaivaa käsin ja lapioilla juuria hiekkaisesta maasta.
Vresrostalko. Fotograf: Natalia Räikkönen

Ordnande av bekämpningstalko

Att ordna talko för bekämpning av främmande arter är ett bra sätt att samla ihop en trevlig grupp som vill jobba för närmiljön och -naturen. Rensning av främmande arter ingår dock inte i allemansrätten, varför man ska be om tillstånd från markägaren. 

Innan du ordnar ett eget talko:

  1. Ta reda på markägaren
  2. Be markägaren om tillstånd för bekämpningsåtgärder 
  3. Ta reda på vilken bekämpningsmetod som passar för bekämpning av ifrågavarande främmande art
  4. Ta reda på hur växtavfallet bör hanteras

När man inleder bekämpningsarbetet på kommunens, statens eller en bekant privat markägares mark, är det lättast att komma överens om bekämpningsåtgärderna, de specifika objekten och hantering och förstöring av växtavfallet. I fråga om kommunens mark kan man be om tillstånd hos kommunens miljövårdsmyndighet. Om du vill ordna bekämpningstalko längs en väg, bör du kontakta Trafikens kundservice.

En viktig del av bekämpningstalkot är vederbörlig hantering av växtavfallet. Växtavfallet får under inga omständigheter lämnas ute i naturen. Fröer, jordstockar, rotbitar och stjälkar bland avfallet kan sprida sig till nya växtplatser. Flera av de invasiva främmande växtarterna har spridit sig till naturen från växtavfall.

Om talkoobjektet ligger på kommunens eller stadens mark, kan du i förväg avtala om bortforsling eller förstöring av växtavfallet med till exempel grönområdesenheten. Flera kommuner hämtar gärna talkoavfallet.

Delta i solotalkot!

Solotalkot är ett nationellt talko för bekämpning av främmande arter, som ordnas 17.5–22.8.2021. Du kan delta i bekämpningen av främmande arter var och när du vill. Kampanjen uppmuntrar finländare att rapportera sina observationer om främmande arter och utrota dem på sina gårdar och i närnaturen eller vid de talkoobjekt som fastställts av samarbetskommunerna.

Deltagarna kan sätta upp ett eget talkoobjekt eller bidra till de talkoobjekt som samarbetsstäderna har fastställt. På kampanjsidan hittar du information om hur du kan delta samt kontrollerar om din kommun är med i kampanjen och var talkoplatsen ligger.

Mer information om att ordna talko:

Terve askel luontoon: Talkoiden järjestäminen och WWF: Nuorten vieraslajitalkoo-opas (på finska)

Några kommuner råder invånare och föreningar att ordna samt delta i talko mot invasiva arter, till exempel Esbo