Uppdateringar föreslås i den nationella förteckningen över invasiva främmande arter – läs och ta ställning

27.03.2023 11:58 - Sannakajsa Velmala (modifierad: 27.03.2023 12:52)

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår uppdateringar av den nationella förteckningen över invasiva främmande arter och den förordning som hör samman med förteckningen. Det föreslås att förteckningen kompletteras med arterna kanadensiskt gullris, höstgullris, jättegullris, tysklönn, rönnspirea, vitspirea och häggmispel samt svarthuvad snigel. Yttranden om förslaget kan lämnas till och med den 3 maj 2023.

Invasiva främmande arter är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Att bekämpa främmande arter är därför centralt för att skydda den biologiska mångfalden. Vid bekämpningen är det viktigt att koncentrera sig på de arter som det är mest brådskande och mest kostnadseffektivt att bekämpa. Just sådana arter är de åtta nya arter som det nu föreslås att ska tas in i förteckningen över invasiva främmande arter.

Utvärderingen omfattade sammanlagt 38 arter eller artgrupper. Alla de arterna gick inte i detta skede vidare till fortsatt granskning, eftersom det i fråga om många arter behövs mer forskning om skadeverkningar och hanteringsmetoder. I fråga om många arter, till exempel puckellax och vitsvanshjort, ansågs det dessutom att lagstiftningen om främmande arter inte medför några betydligt effektivare metoder för att inverka på spridningen av arten eller minska dess skadeverkningar jämfört med annan gällande lagstiftning om arten i fråga.

Läs mera i Jord- och skogsbruksministeriets pressmedellande

Läs, ta ställning och lämna ett yttrande