Grod- och kräldjurens utbredningskartering

Naturhistoriska centralmuseet Luomus undersöker Finlands grod- och kräldjurs utbredning genom att samla observationer från hela landet. Med det material som insamlas nu är målet en uppdaterad uppfattning om 2010-talets utbredning. Samtidigt kan en jämförelse göras med materialet insamlat 1980-2000-talen.

Rapportering

Du kan rapportera dina observationer med Rapportera-linken, som finns på artkorten, eller genom att använda rapportblanketten. Artkorten når du genom att klicka arten i artförteckningen. Korten innehåller nyttig information om artbestämning.

Sök

Groddjur

Kräldjur

Tillfälliga arter

Bakgrunds info

Bland grod- och kräldjursarterna har under de senaste decennierna inträffat betydande globala förändringar, som orsakats av bl.a. miljöföroreningar, klimatförändringar och invasiva arter. Förändringar i faunan indikerar förändringar i vår gemensamma miljö. Även de europeiska arternas utbredning och numerär har förändrats. Senaste europeiska herpetofaunans kartläggning, Atlas of Amphibians and Reptiles in Europe, publicerades på 1990-talet. Luomus var med i detta arbete. Den effektiverade insamlingen av observationer som startar 2015, ger kunskap om grod- och kräldjurens nutida utbredning och antal i Finland. Luomus undersökning är med i arbetet som täcker hela Europa. Forskningen koordineras av FD Markus Piha, Naturhistoriska centralmuseet LUOMUS.

Omslagsbild: Böhringer Friedrich, Wikimedia commons, Creative Commons BY-SA 2.5