Lajitietokeskuksen palvelut ja käyttöohjeet

Tässä osiossa esitellään Suomen Lajitietokeskuksen tarjoamia palveluja ja tarjotaan ohjeita niiden käyttämiseksi.

Lajitiedon helppo saatavuus lisää sen hyödyntämistä suojeluun, tutkimukseen, yleisön käyttöön jne. Lajitietokeskuksen palvelujen ydinajatus on tuoda lajitieto saataville yhdestä paikasta ja yhtenäisessä muodossa, jotta sen hyödyntäminen sekä ymmärrys luonnosta lisääntyisi.

Katso myös mitä uudistuksia palveluihin on tehty.

Laji.fi 

Laji.fi on kaikille avoin portaali, jossa voi hakea ja selata lajitietoa sekä saada sitä käyttöönsä avoimena datana ja FAIR-periaatteiden mukaisesti. Portaaliin kootaan lajitietoa lukuisista suomalaisista organisaatioista, jotta tieto olisi helpommin saatavilla ja käytettävissä. Lajitietoa yhtenäistetään ja parannetaan sen arvon parantamiseksi. 

Lajitietoa on kaikki eliölajeihin liittyvä tieto, kuten esiintyminen, nimistö ja taksonomia, ekologia, kuvat ja äänitteet ja määritystieto. Olennaisinta käsittelemäämme tietoa ovat raakahavainnot, joista valtaosa on Laji.fi:ssa saatavilla avoimesti.

Katso myös ohjeet Laji.fin käytöstä

Laji.fi-portaalissa voi esim. selailla lajikuvia ja -tietoa lajinmäärityksen avuksi.

Viranomaisportaali

Viranomaisportaali on suomalaisten viranomaisten portti Lajitietokeskuksen tarkkaan ja rajoittamattomaan havaintotietoon. Viranomaisportaalin kautta voi selata ja ladata havaintotietoa sekä seurata sen käyttöä. Rajapintojen (tulossa myöhemmin) avulla viranomaisportaalin tietoa voi käyttää sujuvasti erilaisilla työvälineillä, kuten GIS-ohjelmistoilla.

Viranomaisportaalissa viranomaiset voivat tarkastella lajitietoa osana työtehtäviään.

Aineistopyyntöjärjestelmä

Muut kuin viranomaiset voivat pyytää sensitiivistä tai muuten rajoitettua tietoa käyttöönsä tekemällä aineistopyynnön, jossa käyttötarkoitus perustellaan. Kunkin aineiston omistaja päättää järjestelmän kautta aineiston luovuttamisesta kullekin pyynnölle.

Tutkimusportaali

Tutkimusportaali on joukko työvälineitä (esim. Lajitietokeskuksen R-paketti), jotka tehostavat lajitiedon tutkimuskäyttöä, luovat pohjaa uudenlaiselle tutkimukselle, ja saattavat tutkimushankkeissa kerätyn tiedon uudenlaiseen hyötykäyttöön. Lajitietokeskuksen infrastruktuuri on tutkimushankkeiden käytettävissä myös erilaisten kehitys- ja yhteistyöprojektien kautta, mikä helpottaa uusien lajitietoa käsittelevien palvelujen ja työkalujen rakentamista.

FinBIF-paketilla pääsee käsiksi lajitietoon suoraan R-kielellä.

Oma Vihko

Oma Vihko on aktiivisen luontoharrastajan havaintopalvelu, jossa voi pitää kirjaa omista havainnoista ja tarkastella niitä eri tavoin. Tietojen tallennus on nopeaa, ja Vihko pystyy käsittelemään suurta määrää havaintoja. Vihkon havainnot tulevat mm. tutkijoiden ja viranomaisten hyötykäyttöön ilman viivettä.

Vihkoa voi käyttää myös Mobiilivihko-sovelluksella.

Vihko on myös alusta erilaisten seuranta- ja kartoitusprojektien toteuttamiseen. Sen avulla seurantoja voidaan järjestää ja hallinnoida helpommin, koska niiden tarvitsemia välineitä ei tarvitse rakentaa tyhjästä. Osallistujat myös näkevät seurantahavaintonsa osana omia havaintojaan Vihkossa ja Laji.fi:ssa.

Vihkolla voi kirjata havaintoja monipuolisilla tavoilla.

iNaturalist Suomi

iNaturalist Suomi on havaintopalvelu ja mobiilisovellus luontohavaintojen tallentamiseen ja lajien tunnistamiseen. Se on luontoharrastajien yhteisö, jossa osallistujat auttavat toisiaan ja oppivat uutta. Myös palvelun tekoäly auttaa lajien tunnistamisessa. iNaturalistin havainnot tulevat mm. tutkijoiden ja viranomaisten hyötykäyttöön Lajitietokeskuksen kautta.

iNaturalistin avulla saa apua omien havaintojensa tunnistamiseen kansainväliseltä yhteisöltä.

Aineistopankki

Aineistopankki on palvelu erilaisten organisaatioiden, tutkimusryhmien ja yhteisöjen omistamien havaintoaineistojen julkaisemiseen ja jakamiseen Lajitietokeskuksen kautta. Aineistopankkiin voi kopioida muualla ylläpidettävää tietoa, tai sitä voi käyttää tiedon ylläpitoon korvaamaan aiemmin käytettyjä järjestelmiä. Aineiston omistajalla voi päättää kuinka julkista tieto on.

Rajapintapalvelut (API)

Rajapintapalvelujen avulla Lajitietokeskukseen voidaan kytkeä erilaisia tietojärjestelmiä ja -palveluja, jotta tieto kulkisi niiden välillä automaattisesti. Rajapinnat ovat avoimesti käytettävissä, mutta tiedonsiirto voidaan toteuttaa myös yhteistyössä Lajitietokeskuksen kanssa erikseen sovittavalla tavalla, mikä sopii erityisesti suurille ja aktiivikäytössä oleville järjestelmille.

API / Technical -osio sisältää palveluiden teknisen kokonaiskuvauksen ja ohjeita Lajitietokeskuksen datan käyttöön koneluettavassa muodossa. Nämä ohjeet ovat olemassa ainoastaan englanniksi.

Rajapintojen kautta pääsee käsiksi valtavaan määrään avointa tietoa, esim. JSON-muodossa.

Kotka

Kotka on kokoelmienhallintajärjestelmä luonnontieteellisille museoille ja kasvitieteellisille puutarhoille. Kotkassa pidetään kirjaa etenkin näytteistä ja muusta havaintotiedosta, mutta se tarjoaa myös työvälineitä lainojen, kudosnäytteiden ja kokoelmien metatietojen hallintaan. Kotka on käytössä kaikissa Suomen luonnontieteellisissä museoissa.

Kotka tukee Suomen luonnontieteellisten museoiden kokoelmien hallintaa.

Oppimisen palvelut

Lajitietokeskuksen infrastruktuurin varaan voidaan rakentaa erilaisia oppimista tukevia palveluja. Esimerkki tällaisesta on lajintuntemuksen oppimisympäristö Pinkka, joka tukeutuu ja jakaa tietoa Lajitietokeskuksen kanssa.

Pinkan avulla voi opetella tunnistamaan lajeja.

Muut palvelut

Lajitietokeskus tuottaa myös muita sisältöpalveluja, kuten

Punaisen kirjan verkkopalvelusta löytyy ajankohtainen tieto Suomen eliölajien uhanalaisuudesta.