Karttatasot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Taustakarttojen ja aluerajausten lisäksi käytettävissä on lukuisia temaattisia karttatasoja. Kaikki aineistot ovat avoimesti käytettävissä lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0).

YKJ-ruudukko

Lisätiedot YKJ-ruudukosta teemasivulta.

AFE-ruudukko

Lisätietoja AFE-ruudukosta Luomuksen sivuilta

Eliömaakunnat

Lisätiedot eliömaakunnista teemasivulta.

Metsäkasvillisuusvyöhykkeet

Metsäkasvillisuusvyöhykeaineisto on Suomen ympäristökeskuksen toimittamaa avointa aineistoa (CC BY 4.0).

Suomi ulottuu pohjois–etelä -suunnassa läpi boreaalisen havumetsävyöhykkeen. Se jaetaan neljään alavyöhykkeeseen, joiden rajat määräytyvät lämpöilmastosta aiheutuvien kasvillisuuserojen perusteella. Alavyöhykkeet jaetaan edelleen lähinnä ilmaston mereisyydestä ja mantereisuudesta johtuvien kasvillisuuserojen määräämiin lohkoihin. Aineisto on digitoitu YM:n muistiosta nro 3/1994 Suomen metsäluonnon monimuotoisuuden kuvaaminen (jako julkaistu myös Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelun tarve -työryhmän mietinnössä).

karttaohje_metsakasvillisuus

Suokasvillisuusvyöhykkeet

Suokasvillisuusvyöhykeaineisto on Suomen ympäristökeskuksen toimittamaa avointa aineistoa (CC BY 4.0).

Suokasvillisuuden aluejako perustuu suoyhdistymätyyppeihin. Jako on digitoitu teoksesta Suomen kartasto, vihko 141–143, Ruuhijärvi, R.1988: Suokasvillisuus. Merialueen vyöhykerajat on digitoitu R. Ruuhijärven erikseen määritteleminä v.2002.

karttaohje_suokasvillisuus

Uhanalaisuusarviointivyöhykkeet

Suomen lajien uhanalaisuuden arvioinnissa käytetty aluejako (metsäkasvillisuusvyöhykkeet). Aineisto on Suomen ympäristökeskuksen toimittamaa avointa aineistoa (CC BY 4.0).

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet

Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 (Zonation) -aineisto koostuu 12 koko metsäisen Suomen kattavasta Zonation-analyysien tuloskartasta (pois lukien Ahvenanmaa), jotka kuvaavat Suomen metsien monimuotoisuusarvoja. Rasteraineisto kuvaa metsäalueen monimuotoisuutta; mitä suurempi numeerinen arvo (punainen väri), sitä korkeampi prioriteetti metsien monimuotoisuuden näkökulmasta, ja vastaavasti mitä pienempi numeerinen arvo (sininen väri), sitä pienempi prioriteetti metsien monimuotoisuuden näkökulmasta. Analyysiin valittiin metsien monimuotoisuutta kuvaaviksi muuttujiksi kasvillisuusluokka, puulaji, puuston keskiläpimitta ja tilavuus puusto-ositteittain, sekä punaisen listan metsälajien esiintymät.

Aineisto kuuluu SYKEn avoimiin aineistoihin (CC BY 4.0)

Lisätietoja:

Suomenkielinen raportti analyyseistä ja niiden tuloksista: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/234359 (Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet Suomessa - Puustoisten elinympäristöjen monimuotoisuusarvojen Zonation-analyysien loppuraportti)

Puuston ikä 2019 (LUKE)

Lisätietoa aineistosta Luonnonvarakeskuksen sivuilla

Kasvupaikka 2019 (LUKE)

Lisätietoa aineistosta Luonnonvarakeskuksen sivuilla

Suojellut alueet (SYKE)

Suojellut alueet -karttatasoon sisältyy SYKE:n tarjoamat avoimet aineistot luonnonsuojelu-, erämaa-, ja Natura-alueista, sekä Luonnonsuojeluohjelma-alueet.

Suojellut alueet -karttatasoon on koottu seuraavat aineistot:

AineistoLähdeKuvausLisätiedot
LuonnonsuojelualueetSyken WMS-palveluAineisto sisältää luonnonsuojelulain nojalla tai asetuksella valtion maille perustetut luonnonsuojelueethttps://ckan.ymparisto.fi/dataset/luonnonsuojelu-ja-eramaa-alueet
Yksityiset suojelualueetSyken WMS-palveluAineisto sisältää lääninhallituksen päätöksellä yksityismaille perustetut luonnonsuojelualeethttps://ckan.ymparisto.fi/dataset/luonnonsuojelu-ja-eramaa-alueet
Erämaa-alueetSyken WMS-palveluAineisto sisältää luonnonsuojelulain nojalla tai asetuksella luonnontilaisina säilytettävät ja osittain luonnonmukaisesti käsiteltävät laaja-alaiset erämaa-alueethttps://ckan.ymparisto.fi/dataset/luonnonsuojelu-ja-eramaa-alueet
Natura-alueetSyken WMS-palveluAineisto sisältää Suomen Natura2000-verkoston kohteet ja vuonna 2018 lisätyt täydennyskohteet (Ehdotus Suomen Natura 2000-verkostoehdotuksen täydentämisestä).https://ckan.ymparisto.fi/dataset/natura2000-alueet

Muut suojelukohteet

Muut suojelukohteet -karttataso sisältää eri lähteistä koottuja vaihtelevin kriteerein perustettuja suojelualueita tai suojelualuesuunnitelmia. Kaikki käytetyt aineistot on ladattu aineistontuottajien latauspalveluista tai rajapinnoista ja visualisoitu karttapalveluun sopivaksi. Aineistot päivitetään Laji.fi karttapalvelussa kun muutoksia ilmenee. Tarkista ajankohtaisuus tarvittaessa aineiston alkuperäisestä lähteestä.

Muut suojelukohteet -karttatasoon on koottu seuraavat aineistot:

AineistoLähdeKuvausLisätiedotPäivitetty
Luonnonsuojeluohjelma-alueetSyken WMS-palvelu Aineisto sisältää luonnonsuojelu- ja muihin suojelutarkoituksiin varatut alueet, joita ei ole vielä virallisesti perustettu.https://ckan.ymparisto.fi/dataset/luonnonsuojeluohjelma-alueetAjantasainen
MaisemanhoitoalueetSykeAineisto sisältää Ympäristöministeriön päätöksellä perustetut neljä valtakunnallista maisemanhoitoaluetta.https://ckan.ymparisto.fi/dataset/maisemanhoitoalueet7/2023
Soidensuojeluohjelman täydennysehdotusSyke, Metsähallitus, ELY-keskuksetAineisto sisältää soidensuojelutyöryhmän (2012-2015) tunnistamia, luonnonarvojensa puolesta valtakunnallisesti arvokkaita ja nykyistä suojelualueverkostoa parhaiten täydentäviä suoalueita.https://ckan.ymparisto.fi/dataset/soidensuojelun-taydennysehdotus-ja-valtionmaan-toteutuneet-kohteet7/2023
Maakuntakaavan suojelumerkinnätLounaistietoAineisto sisältää voimassa olevien maakuntakaavojen suojelu (S) ja luonnonsuojelu (SL) - aluevarausmerkinnät, sekä muut suojeltavaa ympäristöä, kulttuuria tai maisemaa kuvaavat merkinnäthttps://data.lounaistieto.fi/data/fi/dataset/maakuntakaavojen-suojelumerkinnat7/2023
Valtion muut suojelualueetSyke, MetsähallitusValtion muut suojelualueet -aineisto on Metsähallituksen järjestelmästä Sykelle toimitettu aineisto. https://ckan.ymparisto.fi/dataset/%7BCCB97A2E-034B-40D8-9715-781BB7C35BC3%7D8/2023

Maakuntakaavan suojelukohteiden symbolit:

Lisätietoa maakuntakaavoissa käytetyistä merkinnöistä ja lyhenteistä:

Opas 1 Kaavamerkinnät (pdf)

Lintuatlasruudut yhdistyksittäin

Karttataso osoittaa BirdLife -jäsenyhdistysten rajat sekä Yhtenäiskoordinaatiston 10km ruudukon jakautumisen eri jäsenyhdistysten kesken. Kuntien rajoina on käytetty Tilastokeskuksen 2022 kuntaraja-aineistoa.

Lintuatlasruudut yhdistyksittäin -karttatason symbolit

Aineistolähteet:

BirdLife yhdistykset: https://www.birdlife.fi/jarjesto/jasenyhdistykset/havaintojenkeruu-ja-toimialueet/

Kuntarajat: Tilastokeskus https://geo.stat.fi/geoserver/tilastointialueet/wfs

YKJ 10km-ruudukko: YKJ