Xanthomonas fragariae -bakterios Xanthomonas fragariae