Luonnonsuojelu ja kestävä kehitys

Maailmanlaajuisesti luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi on voimassa useita kansainvälisiä sopimuksia. Keskeisimmät niistä ovat YK:n kestävän kehityksen luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet (SDG) ja kansainvälinen biodiversiteettisopimus (CBD). Suomen Lajitietokeskus on kansallinen vastaus moneen kansainväliseen haasteeseen, kun pyritään arvioimaan maamme luonnon tilaa. Ilman perustietoa maamme eliölajeista, niiden elinvoimaisuudesta ja levinneisyydestä, emme voi vakuuttavasti esittää toimenpiteitä, joiden vaikuttavuus tukee yhteisten tavoitteiden saavuttamista.

Suomen Lajitietokeskuksen yksi keskeisimmistä päämääristä on mahdollistaa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Yhteiskunnallinen päätöksenteko tapahtuu usein maakuntatasolla, ja luotettavaa kansallista tietolähdettä ei eliölajiston osalta ole ennen Lajitietokeskuksen perustamista ollut. Toinen merkittävä päämäärä on, että Lajitietokeskuksesta jaettava avoin lajitieto edistää ja helpottaa järkevään maankäyttöön ja luonnonvarojen kestävään käyttöön tähtääviä ratkaisuja.

Suomen Lajitietokeskus tulee jo lyhyellä aikavälillä yhdistämään maakunnallisen tiedon valtakunnalliseen ja lisäksi, kun muuta ympäristötietoa yhdistetään lajitietoon, käytettävissämme on merkittävä kokonaisuus, jonka avulla validoituun tietoon perustuva yhteiskunnallinen päätöksenteko helpottuu.