Suomen Lajitietokeskuksen Vihko-havaintopalvelun käyttöehdot 

Päivitetty 9.3.2022, voimassa 23.3.2022 alkaen.

Yleistä

Suomen Lajitietokeskuksen Vihko (jäljempänä palvelu) on Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen (jäljempänä Luomus) kehittämä ja ylläpitämä selainkäyttöinen palvelu. Palvelussa rekisteröitynyt käyttäjä tai käyttäjän edustaja (jäljempänä käyttäjä) voi pitää kirjaa, jakaa ja julkaista eliölajihavaintoja sekä niihin liittyviä tietoja (jäljempänä havainnot). Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja.

Palvelun tarkoituksena on edistää luonnon havainnointia, tutkimushankkeiden järjestämistä [1] sekä havaintotiedon saatavuutta tutkimuksen, suojelun, päätöksenteon, kestävän kehityksen, viranomaistoiminnan, maankäytön suunnittelun ym. toiminnan käyttöön.

Havaintojen hallinnoinnissa noudatetaan Suomen Lajitietokeskuksen aineistopolitiikkaa.

Luomus pidättää oikeuden muuttaa ja päivittää käyttöehtoja. Tulevista keskeisistä palveluun vaikuttavista muutoksista ilmoitamme etukäteen käyttäjille palvelun etusivulla. Lisäksi rekisteröityneet käyttäjät saavat tiedon muuttuneista käyttöehdoista sähköpostiinsa. Kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot sitovat kaikkia palvelun käyttäjiä. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja, tulee hänen ottaa yhteyttä Luomukseen:

helpdesk@laji.fi

***

Luonnontieteellinen keskusmuseo

Lajitietokeskus

PL 17

00014 HELSINGIN YLIOPISTO

1. Käyttäjän oikeudet, velvoitteet ja vastuut

1.1 Rekisteröityessään palveluun käyttäjä luo itselleen käyttäjätunnuksen tai käyttää tarjolla olevia kolmannen osapuolen kirjautumispalveluja.

1.2 Käyttäjätunnus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kenellekään. Tästä voidaan poiketa Luomuksen kanssa erikseen sopimalla.

1.3 Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta käytöstä.

1.4 Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua lain ja hyvän tavan sekä näiden käyttöehtojen mukaisesti. Luomuksella on oikeus peruuttaa myönnetty käyttäjätunnus, jos käyttäjä on toiminut tai toimii käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos se on palvelun toiminnan kannalta tarpeen.

1.5 Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan.

1.6 Palvelu on tarkoitettu pääsääntöisesti omien havaintojen tallentamiseen. Tallentamisessa on noudatettava Vihkon havaintojen tallennuksen suuntaviivoja.

1.7 Käyttäjä ei saa tallentaa palveluun muiden ihmisten henkilötietoja (kuten nimeä) ilman heidän lupaansa.

1.8 Käyttäjä voi halutessaan salata havainnoijien nimet ja karkeistaa havainnon paikan. Huomattava on, että kohdan 2. mukaisesti tarkka paikkatieto sekä havainnoijien nimet ovat kuitenkin viranomaisten sekä tutkimusprojektien käytettävissä ja julkaistavissa. Niitä voidaan myös luovuttaa perusteltuihin käyttötarkoituksiin tapauskohtaisella harkinnalla.

1.9. Käyttäjä on yksin vastuussa haitasta, jonka aiheuttaa tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella Luomukselle, sisällöntuottajille tai kolmansille osapuolille.

2. Tallennettujen havaintojen omistus, julkisuus ja luovutus

2.1 Havainnot

Havaintojen tallentaminen palveluun ei muuta niiden omistajuutta. Käyttäjän palveluun tallentamat havainnot ovat julkisia ja jaetaan avoimena tietona ”Creative Commons Nimeä 4.0. Kansainvälinen (CC BY 4.0)” -lisenssin ehdoilla. Lisenssin ehtojen mukaisena havaintojen lähteenä mainitaan Suomen Lajitietokeskus, mutta tieto havainnon tekijästä liitetään kunkin havainnon yhteyteen.

Kaikki havainnot ovat viranomaistahojen [2] käytettävissä alkuperäisenä ja kokonaisuudessaan. Tällä varmistetaan, että mm. maankäyttöön liittyvä päätöksenteko tukeutuu parhaaseen mahdolliseen tietoon.

Kaikkia havaintoja voidaan luovuttaa perusteltuihin käyttötarkoituksiin esimerkiksi (mutta ei rajoittuen) tieteellistä tutkimusta, maankäytön suunnittelua ja suojelutoimintaa varten. Luomus tai Lajitietokeskus päättää luovutuksesta tapauskohtaisesti noudattaen Lajitietokeskuksen aineistopolitiikan periaatteita.

2.2 Poikkeukset havaintojen omistuksesta, julkisuudesta ja luovutuksesta

Poikkeuksena seuraavia havaintoja tai niihin liittyviä tietoja ei julkaista:

Luonnonsuojelullisista syistä havaintoihin liittyvä sensitiivinen tieto. Sensitiivistä tietoa sisältävät havainnot julkaistaan vain karkeistettuina tai pidetään salattuina. Tämä perustuu Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmän ohjauksessa tehtyyn ja päivitettävään sensitiivisen lajitiedon luetteloon.

Käyttäjän karkeistetuksi merkitsemät paikkatiedot. Nämä julkaistaan vain karkeistettuina eli muunnettuna tarkkuuteen 10 x 10 km2.

Käyttäjän salatuiksi merkitsemät havainnoijien nimet. Näitä ei julkaista lainkaan.

Tutkimushankkeeseen tallennetut havainnot ovat kokonaisuudessaan hankkeen ylläpitäjien käytettävissä, hallinnoitavissa, julkaistavissa ja luovutettavissa edelleen tutkimushankkeen omien periaatteiden mukaisesti. Tutkimushankkeeseen tallennettujen havaintojen omistuksessa voi myös olla poikkeuksia. Periaatteet sekä poikkeukset kuvataan tutkimushankkeen tiedoissa.

Poikkeuksen muodostavat myös käyttäjän yksityisinä tai luonnoksena tallentamat havainnot. Näitä havaintoja ei julkaista eikä jaeta eteenpäin Luomuksen tai Lajitietokeskuksen ulkopuolelle.

2.3 Henkilötiedot

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Lajitietokeskuksen tietosuojakäytäntöjä.

Jos käyttäjä osallistuu tutkimushankkeeseen, ko. hankkeen ylläpitäjät saavat hänen henkilötietonsa (kuten nimen ja yhteystiedot) ja voivat käyttää niitä Lajitietokeskuksen tietosuojakäytäntöjen mukaisella tavalla hankkeeseen liittyvissä asioissa.

Käyttäjä voi pyytää havaintonsa anonymisointia siten, että tieto niiden yhteydestä käyttäjään poistetaan. Itse havainnot eivät tällöin poistu palvelusta, vaan ne säilytetään pysyvästi. Anonymisoitujen havaintojen käyttöarvo on vähäinen.

2.4 Valokuvat, äänitteet ja muut teokset

Käyttäjä voi tallentaa palveluun myös valokuvia, äänitteitä ja muita teoksia. Käyttäjä voi valita lisenssin ja tekijänoikeustiedon, joka liitetään teoksen yhteyteen. Luomus saa oikeuden julkaista teokset Vihkossa, Laji.fi-portaalissa, ohjelmointirajapinnoissa sekä muissa Luomuksen tai Lajitietokeskuksen palveluissa yhdessä lisenssin ja tekijänoikeustiedon kanssa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Luomus ei ole vastuussa siitä, jos kolmas osapuoli käyttää palveluun tallennettuja teoksia, havaintoja tai muita tietoja niihin liitetyn lisenssin, käyttöehtojen tai lain vastaisesti.

3. Palvelun tuottaminen ja ylläpitäminen

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Luomus ei takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Luomuksella on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Luomuksella on myös oikeus lopettaa palvelun ylläpito milloin tahansa.

Luomus on sitoutunut säilyttämään ja varmistamaan kaikkien ns. primaaritallennusjärjestelmiensä tiedot määräämättömäksi ajaksi, mukaan lukien Vihko-palvelun havainnot. Palvelun aineistot säilytetään samalla tavoin ja suojattuna kuin muut Luomuksen tieteellisistä seurannoista kertyvät aineistot.

Luomuksella on oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja sekä muita palvelun osia. Luomus pyrkii tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä käyttökatkoksista etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

4. Vahingonkorvausvelvollisuus ja oikeustoimet

Palvelu on maksuton. Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille ei korvata miltään osin palvelusta, sen toiminnasta, käyttökatkoksista, virheistä, muuttamisesta, lopettamisesta tai vastaavista mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai välillisiä kustannuksia tai menetyksiä.

Luomus ei ryhdy immateriaalioikeuksien haltijoiden puolesta oikeustoimiin sen johdosta, että palvelun käyttäjät loukkaavat immateriaalioikeuksia.

Ehtoihin liittyvät dokumentit

[1] Tutkimushankkeilla tarkoitetaan erilaisia tutkimus- ja kartoitushankkeita tai ympäristön seurantaa, joissa havaintoja kerätään Vihko-palvelun avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi talvilintulaskenta, kimalaisseuranta ja sieniatlas.

[2] Viranomaistaholla tarkoitetaan tahoa, joka viranomaistehtävien, ministeriön tulosohjauksella antamien tehtävien tai viranomaistoimeksiantojen hoitamiseksi on oikeutettu käyttämään Suomen Lajitietokeskuksen viranomaispalvelun aineistoja.