Makrojäkälien täydellisellä lajilistalla pyritään selvittämään kaikkien suurjäkälien, varsinkin runsaiden ja yleisten, esiintymistä. Tällä lomakkeella voit tallentaa tietoa siitä, mitkä kaikki makrojäkälälajit havaitsit retkelläsi. Jos ilmoitat vain osan valitsemistasi havainnoista, muista merkitä lista epätäydelliseksi.

Listan avulla on helppo tallentaa tietoa paitsi harvinaisista, myös yleisistä jäkälistä – sormipaisukarpeet, harmaaröyhelöt ja rustojäkälät on tätä kautta helppo tallentaa lajitietoaineistoksi. Listalla on myös hyvin harvinaisia lajeja sekä joitain rupijäkälälajeja.

Täydellisten listojen avulla tiedetään paitsi se, mitä jossain on, niin myös se, mitä siellä ei ole. Tiedon avulla voidaan mallintaa lajiston elinympäristövaatimuksia ja seurata lajiston muutoksia. Täydelliset listat tuottavat tietoa erityisesti yleisistä lajeista.

Täydellisten listojen kerääminen on osa luonnon monimuotoisuuden seurannan (BIOMON) tutkimusohjelmaa. BIOMON-tutkimusohjelmaa täydelliset listat toteuttaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Hanketta rahoittaa Ympäristöministeriö.