Lajitietokeskus tiedottaa kehitystyön etenemisestä kaksiviikkoistiedottein. Jakson työlistaa voi kuka tahansa seurata "livenä" tässä osoitteessa. Työlista ei ehkä kuitenkaan ole kovin helposti ymmärrettävissä, joten näissä tiedotteissa pyrimme kuvaamaan tehtäviä selväkielisemmin.

Sensitiiviset lajit

Lajitietokeskus tulee hallinnoimaan paljon tietoja myös lajeista, joiden tarkkoja havaintotietoja ei voida julkaista. Havaintojen salaaminen tai karkeistaminen perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta; 24 §:n 14 momentin mukaan salassa pidettäviä asiakirjoja ovat sellaiset, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnonalueiden suojelusta, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin tai alueen suojelun.

Lajitietokeskukselle laaditaan Luonnontieteellisen keskusmuseon, ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä luettelot näistä sensitiivisistä lajeista, joiden havaintotietoja ei voida julkaista tarkoin koordinaatein. Viranomaisille tulee käyttäjäntunnistuksen kautta laajemmat oikeudet sensitiiviseen aineistoon.

Työ etenee siten, että Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Suomen ympäristökeskus laativat luonnokset luetteloista marraskuussa, ja ne lähetetään kommenteille eliötyöryhmiin, Metsähallitukseen, ELY-keskuksiin ja muille keskeisille lajitietoa käyttäville tahoille vuoden 2016 alussa. Lajitietokeskuksen viranomaistyöryhmä käsittelee kommenttikierroksella käyneet luettelot helmikuussa 2016.

Työryhmät

Lajitietokeskuksen työryhmistä viiden työ on käynnistynyt: Lajitieto, Kokonaisarkkitehtuuri, Kokoelmat ja digitointi, Havainnot, seurannat ja kartoitukset ja Viranomaiset.

Työryhmien kokoonpanot:  Asiantuntijatyöryhmien jäsenet 2015.

Työkalu uhanalaisuusarviointiin 2020

Yhdessä ympäristöministeriön ja uhanalaisuusarviointia koordinoivan LAUHA-ryhmän kesken on päätetty, että Lajitietokeskuksen taksonitietokantaan rakennetaan lisäominaisuus uhanalaisuusarviointia varten. Arviointia tekevät työryhmät käyttävät työkalua uhanalaisuuskriteerien kirjaamiseen ja muutosten vertailuun suhteessa vuoden 2010 arviointiin Suomen lajien uhanalaisuuden viidennessä arvioinnissa.

Työkalulla voi myös tarkastella Lajitietokeskuksen tietovaraston sisältämiä havainto- ja kokoelmanäytetietoja. Läheskään kaikista eliöryhmistä ja tietolähteistä ei kuitenkaan ehditä saada Lajitietokeskukseen tietoa työn alkamiseen mennessä. Priorisoimme sellaisia eliöryhmiä, joiden osalta tiedon saatavuus teknisesti on tällä hetkellä huonoimmalla tolalla.

Työkalun on tarkoitus valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä. Sitä lähdetään toteuttamaan jo tämän vuoden puolella. Työ aloitetaan selvittämällä työryhmien käyttötarpeita.

Käyttäjähallinta ja palautekanava

Lajitietokeskuksen autentikointipalveluun on lisätty ei-luotettavaa tunnistusta varten Facebook ja Google -tunnuksilla kirjautuminen. Lisäksi käyttäjät voivat luoda oman "Lajitietokeskus-tunnuksen". Omat tiedot -sivulla käyttäjät voivat sisäänkirjauduttuaan linkittää tietoihinsa muita tunnistautumistietoja.

Tunnistautuminen on nyt kaikkien kokeiltavana. Ensimmäinen järjestelmä, johon voi sisäänkirjautua on Lajitietokeskuksen helpdesk -työkalu. Siellä voi ilmoittaa ongelmista, antaa kehitysehdotuksia ja myös osallistua keskusteluihin.

Helpdesk löytyy osoitteesta:

https://lajitietokeskus.freshdesk.com

Tietovarasto

Rajapintoja tiedon vientiä tietovarastoon rakennetaan edelleen. Valmiiksi on saatu tiedon salaukset (tosin sensitiivisten lajien luettelo puuttuu vielä), muunnokset (koordinaattit/aijat) ja keskeisimmät tulkinnat, kuten kunnan ja eliömaakunnan selvittäminen koordinaateista, tai puuttuvien koordinaattien selvittäminen, jos kunta on tiedossa.

Dokumentaatiota:

Prosessit tiedon tuomiselle tietovarastoon (powerpoint)

Tietovaraston rakenne (muuttuu vielä hiukan) (kuva)

Tietokantakaavioon liittyen: Tietovaraston kyselyt tulevat kohdistumaan Unit-tauluun, jossa on yksittäisten havaintojen tiedot. Jokaiseen havaintoon on duplikoitu kaikki keruutapahtumiin (Gathering) ja hallinnollisiin taustamuuttujiin, ym. (Document) liittyvät tiedot.

Document 1-* Gathering 1-* Unit

Kotka-kokoelmienhallintajärjestelmä

Kotka on käytössä tai tulossa käyttöön useimmille Suomen luonnontieteellisille museoille. Kotkan uusista ominaisuuksista tiedotetaan Lajitietokeskuksen Yammer-ryhmässä.

Luomuksella aiemmin käytössä ollut Hyntikka-järjestelmä on suljettu, ja kaikki sen sisältö on siirretty Kotkaan.